இதுவும் கடந்து போகும்!!!

பள்ளி படிப்பை சுமையாய் கண்டேன்..
கடின உழைப்பால் வெற்றி கொண்டேன்!

குடும்பத்தை பிரிந்து
அழுதேன்
கல்லூரி விடுதியில்..
காலம்
பிரிவை
பக்குவப்படுத்தியது!

பல முறை தோற்றேன்
வேலைக்கான
தேர்வில்…
விடா முயற்சியால்
வேலை கிடைத்தது!

காதல் கொண்டு தவித்து
காதலித்தவன் நிராகரித்து
வாழ்க்கையை தேடி அழைத்தேன்…
என் எண்ணத்தை மாற்றினேன்
துயரம் எண்ணத்தில் மட்டுமே
என உணர்ந்து..
மீண்டு எழுந்தேன்
வாழ்க்கை என் கையில் என!

சுதந்திரம்
திருமணத்தால்
பறி போகும் என்ற பயம்..
பயத்தை போக்கியது
திருமணமே!

ஒவ்வொரு நிலையையும்
கடந்தது..
இப்போதும்
ஆச்சரியமே!

இந்த
பாதையும்
பயணமும்
நடத்திய
பாடம்
இதுவும் கடந்து போகும்!!!

Photo Courtesy: Internet

 

 

 

Advertisements

My view on books… (Review) – Part 2

The Notebook – Nicholas Spark

A Romantic novel. Never ever thought I would enjoy a romantic story. This is a must-read for Romantic story lovers. The story just goes beyond the imaginable love and makes the reader feel the everlasting and eternal love between Noah and Allie.

Tuesdays with Morrie – Mitch Albom

Definitely a self-help book but totally from a different dimension of life. This book helps the reader look at life from a dying old man’s point of view. If the reader puts himself/herself in the shoes of the old man, he would relate to a lot of ideologies in his/her life.

The Righteous Life: The Very Best of A.P.J Abdul Kalam – Dr A.P.J Abdul Kalam

Being an admirer of Dr A.P.J Abdul Kalam, this book is a must-read. Recommended for every Indian citizen to realize his role in making India a developed nation. This book is a collection of the best writings and lectures by Kalam. The reader will definitely be inspired and motivated to reach great heights in whatever he/she is doing and make oneself feel responsible for the growth of India.

Something Happened on the Way to Heaven – Sudha Murthy

Everyone in this world has their own struggles. The intensity of the problem may vary. However, in order to appreciate one’s blessings, amidst the struggles, we really need to step into the shoes of others who are in life or death situations. This is one book I would recommend to understand the various dimensions of the problem that life could bring and gain all the mental strength from those who practically have faced them as well.

Photo Courtesy: Internet

Joda vs SimpleDateFormat

Java developers who are used to Joda date time library has surprises while switching to the date library provided by Java. Here are few things to be aware while using SimpleDateFormat.

SimpleDateFormat is not as strict as a Joda date formatter. While parsing a string as a date given a date pattern Joda expects the date to be valid (E.g: 31-Feb-2017 is an invalid date), but by default, SimpleDateFormat can parse invalid dates defaulting to some values. However, the parsing can be made strict by using setLinient() method. When this flag is set to false, the parsing becomes strict thereby return null dates when parsing invalid dates.

Reference:https://stackoverflow.com/questions/15336200/why-does-simpledateformat-parse-incorrect-date

Even when the setLinient is set to false, the parser will parse irrelevant characters after the length of the required date format.

Reference:https://stackoverflow.com/questions/32777439/force-simpledateformat-to-parse-the-whole-string

Please refer to the below example.


import java.text.ParsePosition;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Locale;
import java.util.TimeZone;

public class SimpleDateFormatTest {

	public static void main(String[] args) {

		/*Linient Parsing*/
		final SimpleDateFormat formatterLinient = new SimpleDateFormat("M/d/yyyy", new Locale("en"));
		formatterLinient.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
		formatterLinient.applyPattern("M/d/yyyy");
		final ParsePosition posLinient = new ParsePosition(0);
		Date dateLinient = formatterLinient.parse("02/31/2016", posLinient);
		System.out.println(dateLinient); /* OUTPUT: Wed Mar 02 05:30:00 IST 2016 */

		/*Strict Parsing*/
		final SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("M/d/yyyy", new Locale("en"));
		formatter.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
		formatter.applyPattern("M/d/yyyy");
		formatter.setLenient(false);
		final ParsePosition pos = new ParsePosition(0);
		Date date = formatter.parse("31/02/2016", pos); //Passing an Invalid Date
		System.out.println(date); /*OUTPUT: null */

		/*Ignoring characters after the required format*/
		final SimpleDateFormat formatterJunkchars = new SimpleDateFormat("M/d/yyyy", new Locale("en"));
		formatterJunkchars.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
		formatterJunkchars.applyPattern("M/d/yyyy");
		formatterJunkchars.setLenient(false);
		final ParsePosition posJunkchars = new ParsePosition(0);
		Date dateposJunkchars = formatter.parse("02/03/2016JunkChars", posJunkchars);
		System.out.println(dateposJunkchars);/* OUTPUT: Wed Feb 03 05:30:00 IST 2016*/

	}
}

அன்பு மிகுந்தாலும்!

வரமா சாபமா 
தெரியலடி 
நீ என் 
வாழ்க்கையில
வந்தது.
 
என்ன நல்ல 
பாத்துக்குறேன்னு 
என் வேலையெல்லாம் 
நீ செய்ய, 
ஒன்னும் தெரியாதவ
ஆனேனடி.
 
எல்லா வேலையும் 
நீ செஞ்சும் 
உன்ன பாராட்ட 
முடியல..
சொல்லி காமிச்சடி.
 
என் வேலைய
நா செஞ்சாலும் 
உனக்கு புடிச்சமாதிரி
செய்ய சொல்லி 
கெடுத்தாயடி.
 
அக்கறைங்கிற
பேருல
என் சுதந்திரத்தை 
பறிச்சாயடி.
 
நீ செய்யறது 
தப்புனாலும் 
கோச்சிக்குவ.
உன்ன ஒன்னு 
சொல்லலனாலும் 
கோச்சிக்குவ.
 
நீ 
நல்லவளா
கட்டவளா 
தெரியலடி…
என்ன பாத்துக்குறேனு
உன்ன வருத்திக்காதடி!

Fish Curry

Healthiest form of fish is to eat it is boiled in gravy…!

Ingredients:

Fish – 1 Kg (Sliced)
Oil – 100 ml
Mustard – 1 teaspoon
Fenugreek – 1/2 teaspoon
Asafoetida powder – a pinch
Curry Leaves – hand full
Pepper – 10 seeds
Green Chilly – 4
Shallots (small onions) – 300 grams
Garlic – 10 cloves
Tomatoes – 4
Turmeric Powder – 1/2 teaspoon
Chilli Powder – as per taste
Coriander Powder – 3 teaspoon
Tamarind – 2 lemon size
Coconut – half
Corriander Leaves – 3 stems
Salt – as per taste

Steps:

1. Soak the tamarind and extract the pulp. Keep it aside.
2. Grate the coconut and grind it into a fine paste.
3. Heat oil in big pan (Big enough for the fish to be able to cook properly)
4. Temper with mustard, fenugreek, asafoetida, pepper seeds and curry leaves.
5. Add chopped green chilly.
5. Add the chopped shallots and fry until it turns golden brown.
6. Add finely cut garlic and fry it until half cooked.
7. Add finely chopped tomatoes and fry until it becomes soft. (Add a pinch of salt for the tomato to get cooked fast)
8. Add turmeric powder, chilli powder (as per taste) and coriander powder. Mix well.
9. Add the tamarind pulp and allow it to boil for 5 to 10 mins.
10. Add the coconut paste and add water as required.
11. Close the pan with a lid and Allow it to boil until the oil floats on top.
12. Now add the properly cleaned fish pieces into the boiling gravy.
13. Immediately add chopped coriander leaves.
14. Turn off the flame after 5 mins as the fish cooks really fast. Be sure not to overcook.
15. Keep the gravy aside for an hour for the fish flavour to get into the gravy.

Gravy is ready to be served with hot steamed rice!