உன் நட்பிற்கு தலை வணங்குகிறேன்

எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல்
என் நலனை மட்டும் மனதில் வைத்து
என் இன்ப துன்பங்களை சுமந்து
என்னை கை பிடித்து கூட்டிச்செல்லும்
உன் நட்பிற்கு தலை வணங்குகிறேன்!!!

என் வாழ்க்கையை செதுக்கிய சிற்பியாய்
என்னை வழிநடத்தும் ஆசிரியராய்
ஓவியத்தில் மறைந்திடும் வண்ணங்களாய்
என் வாழ்கையில் இருக்கும்
உன் நட்பிற்கு தலை வணங்குகிறேன்!!!

திரும்ப கிடைக்காததை கொடுப்பதே சிறந்த பரிசு
மாத பிதா குரு தெய்வம்
இவர்களிடம் பகிர்ந்துகொள்ள முடியாதவை கூட
நாம் பகிர்ந்துகொள்ள
அத்தகைய உன் நேரத்தை அளித்த
உன் சிறந்த நட்பிற்கு தலை வணங்குகிறேன் !!!

Photo Courtesy: The Internet

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s