குறுங் கவிதைகள்

ஓர்
கவிதையின் தாக்கம்
உன் பார்வை

************************

 

பூக்களை
நினைவுச் சின்னமாக
புத்தகத்தில் வைக்க
புத்தகமே மணந்தது
நினைவாலே!!!

**********************

நாட்குறிப்பு
எழுதுவதை
விட்டுவிட்டேன்.

உன்னை விட
என்னை புரிந்து கொண்டது
அந்த நாட்குறிப்பாக கூட
இருக்க கூடாது என்று!!!

*******************************

தயக்கமின்றி
கட்டளையின்றி
பணியிடம் செல்லும்
என் கால்களுக்கு
எப்படி சொல்லுவேன்
இனி வேறு இடமென்று!!!

*******************************

விலை கொடுக்க
முடியாதது
நட்பு
என்றார்கள்.
சிறந்த நட்பிற்கு
விலை கொடுத்துவிட்டேன்
“புத்தகம்”.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s