மகனுக்காக…

உன்னுடன் 
உனக்காக
வாழும் 
ஒவ்வொரு நிமிடமும் 
என்னை மறக்கச் செய்கிறது!
 
வியந்தேன் 
என்ன அழகான 
பூவென்று…
உன் விரல்கள்!
 
மழலை, 
பேச்சில் மட்டும் இல்லையடா 
உன் கண்களிலும் தான்!
 
புன்னகையின் ஆனந்தம் 
உணர்ந்தேன்   
உன்னாலடா!
 
தவழ்ந்து
என்னிடம் 
நீ வரும்முன்…
என் மனம் 
இறக்கை விரித்து 
பறந்து 
வருமடா 
உன்னிடத்தில்…
Photo Courtesy: The Internet
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s